Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA – zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, organizacji społecznych o tych samych bądź podobnych celach działalności i może współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą.
5. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
6. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi i badawczymi, związkami turystycznymi, związkami sportowymi, związkami osób niepełnosprawnych oraz działa zgodnie z własnym Statutem, Regulaminami i Uchwałami.
7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Stowarzyszenie może zatrudnić osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
9. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Kreowanie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu w Bydgoszczy oraz Regionie Kujaw i Pomorza.
2. Propagowanie Regionu Kujaw i Pomorza w Polsce i na świecie.
3. Wspieranie wypraw naukowo – badawczych ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji (odkrywania) terenów trudnodostępnych, w tym wysokogórskich i podwodnych.
4. Tworzenie bydgoskiej i regionalnej przestrzeni eksploracji turystycznej dla osób niepełnosprawnych.
5. Propagowanie aktywnego wypoczynku w Bydgoszczy oraz Regionie Kujaw i Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.
6. Propagowanie idei eksploracji (odkrywania) we wszystkich dziedzinach życia.